รวม BLOG ทุกรายวิชา ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ

1. รายวิชา 367 216 โครงการศึกษารายบุคคล 1 (Individual Project I) — ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

2. รายวิชา 367 207 การกำหนดรูปแบบและแนวโน้มแฟชั่น (Style and Trend in Fashion) — ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

3. รายวิชา 367 213 การนำเสนอผลงานและแฟชั่นโชว์ (Presentation and Fashion Show) — ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

Advertisements