สวัสดีค่ะ คุณสุภาพสตรีที่รัก

ตำราเรียนตัดเสื้อสตรีชุด “นพเก้า” เล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ที่ดิฉันได้นำหลักสูตรการเรียน “เรื่องเสื้อสตรี” มาเรียบเรียงไว้เป็นบทเรียน โดยนำเสื้อแบบมาตรฐานแบบต่างๆที่สวมใส่ประจำวันมาเป็นแบบให้ศึกษา ตั้งแต่พื้นฐานการวัดตัว การสร้างแบบตัดเบื้องต้น และการสร้างแบบตัดเสื้อตามแนวนิยมของแฟชั่น พร้อมกับนำเทคนิคการเย็บตามวิธีที่ถูกต้องมาเรียบเรียงไว้ในตำราเล่มเดียวกัน เพื่อให้เป็นตำราที่เพียบพร้อมด้วยหลักวิชา เป็นตำราตัดเสื้อประจำครอบครัว และเพื่อเป็นคู่มือของช่างเสื้ออาชีพที่จะนำไปศึกษาเพิ่มเติม

จากตำราเรียนตัดเสื้อสตรีชุด “นพเก้า” เล่มที่ 1 ที่ดิฉันได้จัดพิมพ์จำหน่ายไปแล้ว ผลของการจำหน่ายแสดงให้ดิฉันทราบว่า สตรีไทยจำนวนมากมีความสนใจที่จะตัดเสื้อใส่เอง ทั้งนี้คงเนื่องจากค่าฝีมือในการตัดเย็บเสื้อสตรีสูงมากขึ้นเป็นลำดับจนไม่สามารถจะสั่งตัดเสื้อตามแนวที่ต้องการได้ แม้เพียงเดือนละ 1-2 ชุด ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ดังนั้น สตรีส่วนมากจึงใช้เวลาว่างมาศึกษาการตัดเสื้อใส่เองเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื่อจะได้สวมใส่เสื้อที่เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง

การตัดเสื้อใส่เองนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาและช่วยแก้ไขปัญหาบางประการ เช่น ไม่เสียเวลาไปลองเสื้อ ไม่เสียเวลาไปแก้ไขเมื่อเสื้อที่ตัดแล้วไม่ถูกใจ และไม่ต้องกังวลใจว่า ช่างจะตัดเสื้อให้ไม่ทันวันที่จะใส่ เพราะเมื่อตัดเสื้อใส่เองได้แล้ว สามารถจะแบ่งเวลามาตัดเย็บเสื้อให้เสร็จตามวันและเวลาที่ต้องการจะสวมใส่ได้ และเมื่อมีความชำนาญมากขึ้น จะสามารถตัดเสื้อของสมาชิกในครอบครัว จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

การเรียนตัดเสื้อด้วยตนเอง จากตำราเรียนตัดเสื้อสตรีชุดนพเก้า ควรเรียนตามหลักสูตรที่ได้ลำดับไว้ เริ่มจากตำราเล่มที่ 1 “เรียนเรื่องกระโปรง” เรียนให้จบตามบทเรียนที่เรียบเรียงไว้ แล้วเรียนต่อไปในตำราเล่มที่ 2 “เรื่องเสื้อสตรี” และเรียนเล่มที่ 3-4-5 ตามลำดับ จะช่วยให้เรียนได้ง่ายและเข้าใจในบทเรียนอย่างแจ่มแจ้ง เพราะในการเรียนกระโปรงทุกแบบและเสื้อทุกตัวได้สอดแทรกบทเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ฉะนั้น เมื่อได้ศึกษาจากตำราครบ 5 เล่ม จะได้ความรู้ในการตัดเย็บเสื้อชุดกลางวันอย่างครบถ้วน

บทเรียนในตำราเรียนตัดเสื้อสตรีชุด “นพเก้า” ได้ผ่านการทดลองมาแล้วทุกขั้นตอนตามส่วนสัดขนาดมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้เป็นขนาดสมมติ เพื่อนำมาตั้งสูตรในการบวกลบคูณหารเมื่อจะสร้างแบบตัดปกและแบบตัดแขนเสื้อทุกแบบ เป็นขนาดกลางตามส่วนสัดของสตรีไทยที่จะนำมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามรูปร่างของผู้สวม ตามที่ได้อธิบายประกอบภาพไว้อย่างละเอียด เพื่อท่านที่นำไปศึกษาจะได้ความรู้และได้ผลในการเรียนอย่างถูกต้อง

ดิฉันได้ใช้ความพยายามเรียบเรียงตำราเรียนตัดเสื้อสตรีชุดนพเก้า และจัดพิมพ์ไปแล้วถึงเล่มที่ 11 โดยนำหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อสตรีทุกชนิด มาเรียบเรียงไว้อย่างครบถ้วน รวมไปถึงการตัดเย็บเสื้อชุดวิวาห์ ชุดราตรี และชุดไทยพระราชนิยม ที่ได้รวมวิชาปักจักร ปักเลื่อม และวิชาเดรปเสื้อบนหุ่น ให้เป็นลวดลายที่สวยงามและประณีต ซึ่งเป็นวิชาของช่างตัดเสื้อชั้นสูง และเพื่อให้ตำราชุดนี้มีความสมบูรณ์ จึงรวมหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อเด็กชาย-หญิงทุกวัยมาเรียบเรียงเพิ่มเติมต่อจากการเรียนตัดเสื้อสตรี ในตำราเรียนตัดเสื้อสตรีชุดนพเก้าเล่มที่ 10 และเล่มที่ 11

ในการพิมพ์ตำราเล่มนี้เป็นครั้งที่ 2 ดิฉันได้นำวิธีสร้างแบบตัดเสื้อสตรีเบื้องต้นของสตรีวัยรุ่น ซึ่งเป็นวิธีสร้างแบบตัดเสื้อตัวหลวม สวมสบาย มาเรียบเรียงเพิ่มเติมไว้ ดิฉันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราเรียนตัดเสื้อสตรีชุดนพเก้านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคุณสุภาพสตรีที่สนใจในการตัดเสื้อใส่เอง ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการแต่งกายแล้ว ยังช่วยให้การแต่งกายของสตรีไทยก้าวหน้าทัดเทียมกับการแต่งกายของสตรีในประเทศชั้นนำ ทั้งนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเจริญในประเทศของเราด้วยนะคะ

ด้วยความปรารถนาดี

เจียรพรรณ โสภโณ

..

Advertisements